جوایزThe SAMA International Film Festival in Sweden

 


جوایز بهترین فلم های هشتمین فستیوال بین المللی سینمای افغانستان